11/Apr2017

ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM DAIKIN VRV A & X | VƯỢT QUA MỌI GIỚI HẠN

Giới Thiệu Hệ Thống Điều Hòa Trung Tâm Daikin VRV A/X

Được ra mắt lần đầu tiên tại Nhật vào năm 1982, hệ thống VRV của Daikin đã được thị trường thế giới chấp nhận trong hơn 35 năm qua. Bây giờ, Daikin tự hào giới thiệu dòng sản phẩm mới VRV A/X. Bằng cách kết hợp các công nghệ VRV, VRT và VAV, Daikin đã đạt được cả hai tiêu chí về tiết kiệm năng lượng và điều hòa không khí một cách tối ưu.

1. Các model dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV A & X

a, Dàn nóng VRV A công suất từ 6HP đến 60HP đáp ứng nhu cầu của các tòa nhà lớn. Dàn nóng đơn chỉ có 2 kiểu dáng và kích thước, không chỉ đơn giản hóa về quá trình thiết kế, mà còn mang tính linh động cho hệ thống 1 ở 1 cấp độ mới.

+ Danh sách dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV A đơn

- RXQ6AYM 6HP kết nối tối đa 9(15) dàn lạnh VRV hoặc tổ hợp 9 dàn VRV và dàn dân dụng hoặc 9 dàn dân dụng.
- RXQ8AYM 8HP kết nối tối đa 13(20) dàn lạnh VRV hoặc tổ hợp 13 dàn VRV và dàn dân dụng hoặc 13 dàn dân dụng.
- RXQ10AYM 10HP kết nối tối đa 16(25) dàn lạnh VRV hoặc tổ hợp 16 dàn VRV và dàn dân dụng hoặc 16 dàn dân dụng.
- RXQ12AYM 12HP kết nối tối đa 19(30) dàn lạnh VRV hoặc tổ hợp 19 dàn VRV và dàn dân dụng hoặc 19 dàn dân dụng.
- RXQ14AYM 14HP kết nối tối đa 22(35) dàn lạnh VRV hoặc tổ hợp 22 dàn VRV và dàn dân dụng hoặc 22 dàn dân dụng.
- RXQ16AYM 16HP kết nối tối đa 26(40) dàn lạnh VRV hoặc tổ hợp 26 dàn VRV và dàn dân dụng hoặc 26 dàn dân dụng.
- RXQ18AYM 18HP kết nối tối đa 29(45) dàn lạnh VRV hoặc tổ hợp 29 dàn VRV và dàn dân dụng hoặc 29 dàn dân dụng.
- RXQ20AYM 20HP kết nối tối đa 32(50) dàn lạnh VRV hoặc tổ hợp 32 dàn VRV và dàn dân dụng hoặc 32 dàn dân dụng.

+ Danh sách dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV A đôi, công cụ kết nối các dàn nóng BHFP22P100

- RXQ18AMYM = RXQ8AYM + RXQ10AYM, kết nối tối đa 29(36) dàn VRV
- RXQ20AMYM = RXQ8AYM + RXQ12AYM, kết nối tối đa 32(40) dànVRV
- RXQ22AMYM = RXQ10AYM + RXQ12AYM, kết nối tối đa 35(44) dàn VRV
- RXQ24AMYM = 2 x RXQ12AYM, kết nối tối đa 39(48) dàn VRV
- RXQ26AMYM = RXQ12AYM + RXQ14AYM, kết nối tối đa 42(52) dàn VRV
- RXQ28AMYM = RXQ12AYM + RXQ16AYM, kết nối tối đa 45(56) dàn VRV
- RXQ30AMYM = RXQ12AYM + RXQ18AYM, kết nối tối đa 48(60) dàn VRV
- RXQ32AMYM = RXQ14AYM + RXQ18AYM, kết nối tối đa 52(64) dàn VRV
- RXQ34AMYM = RXQ16AYM + RXQ18AYM, kết nối tối đa 55(64) dàn VRV
- RXQ36AMYM = 2 x RXQ18AYM, kết nối tối đa 58(64) dàn VRV
- RXQ38AMYM = RXQ18AYM + RXQ20AYM, kết nối tối đa 61(64) dàn VRV
- RXQ40AMYM = 2 x RXQ20AYM, kết nối tối đa 64 dàn VRV

+ Danh sách dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV A ba, công cụ kết nối các dàn nóng BHFP22P151

Tất cả các model dàn nóng 3 đều cho phép kết nối tối đa 64 dàn lạnh VRV
- RXQ42AMYM = 2 x RXQ12AYM + RXQ18AYM
- RXQ44AMYM = 2 x RXQ12AYM + RXQ20AYM
- RXQ42AMYM = 2 x RXQ14AYM + RXQ18AYM
- RXQ44AMYM = 2 x RXQ12AYM + RXQ20AYM
- RXQ46AMYM = 2 x RXQ14AYM + RXQ18AYM
- RXQ48AMYM = RXQ14AYM + RXQ16AYM + RXQ18AYM
- RXQ50AMYM = RXQ14AYM + 2 x RXQ18AYM
- RXQ52AMYM = RXQ16AYM + 2 x RXQ18AYM
- RXQ54AMYM = 3 x RXQ18AYM
- RXQ56AMYM = 2 x RXQ18AYM + RXQ20AYM
- RXQ58AMYM = 2 x RXQ20AYM + RXQ18AYM
- RXQ54AMYM = 3 x RXQ20AYM

b, Dàn nóng VRV X công suất từ 6HP đến 60HP đáp ứng nhu cầu của các tòa nhà lớn. Dàn nóng đơn chỉ có 2 kiểu dáng và kích thước, không chỉ đơn giản hóa về quá trình thiết kế, mà còn mang tính linh động cho hệ thống ở một cấp độ mới. Công suất dàn nóng tăng lên với gia số là 2 HP, nhu cầu khách hàng có thể đáp ứng một cách chính xác hơn

+ Danh sách dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV X đơn

- RXUQ6AYM 6HP kết nối tối đa 9(15) dàn lạnh VRV hoặc tổ hợp 9 dàn VRV và dàn dân dụng hoặc 9 dàn dân dụng.
- RXUQ8AYM 8HP kết nối tối đa 13(20) dàn lạnh VRV hoặc tổ hợp 13 dàn VRV và dàn dân dụng hoặc 13 dàn dân dụng.
- RXUQ10AYM 10HP kết nối tối đa 16(25) dàn lạnh VRV hoặc tổ hợp 16 dàn VRV và dàn dân dụng hoặc 16 dàn dân dụng.
- RXUQ12AYM 12HP kết nối tối đa 19(30) dàn lạnh VRV hoặc tổ hợp 19 dàn VRV và dàn dân dụng hoặc 19 dàn dân dụng.
- RXUQ14AYM 14HP kết nối tối đa 22(35) dàn lạnh VRV hoặc tổ hợp 22 dàn VRV và dàn dân dụng hoặc 22 dàn dân dụng.
- RXUQ16AYM 16HP kết nối tối đa 26(40) dàn lạnh VRV hoặc tổ hợp 26 dàn VRV và dàn dân dụng hoặc 26 dàn dân dụng.
- RXUQ18AYM 18HP kết nối tối đa 29(45) dàn lạnh VRV hoặc tổ hợp 29 dàn VRV và dàn dân dụng hoặc 29 dàn dân dụng.
- RXUQ20AYM 20HP kết nối tối đa 32(50) dàn lạnh VRV hoặc tổ hợp 32 dàn VRV và dàn dân dụng hoặc 32 dàn dân dụng.

+ Danh sách dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV X đôi, công cụ kết nối các dàn nóng BHFP22P100

- RXUQ12AMYM = RXUQ6AYM + RXUQ6AYM, kết nối tối đa 19(24) dàn VRV
- RXUQ14AMYM = RXUQ6AYM + RXUQ8AYM, kết nối tối đa 22(28) dàn VRV
- RXUQ16AMYM = RXUQ8AYM + RXUQ8AYM, kết nối tối đa 26(32) dàn VRV
- RXUQ18AMYM = RXUQ8AYM + RXUQ10AYM, kết nối tối đa 29(36) dàn VRV
- RXUQ20AMYM = RXUQ8AYM + RXUQ12AYM, kết nối tối đa 32(40) dànVRV
- RXUQ22AMYM = RXUQ10AYM + RXUQ12AYM, kết nối tối đa 35(44) dàn VRV
- RXUQ24AMYM = 2 x RXUQ12AYM, kết nối tối đa 39(48) dàn VRV
- RXUQ26AMYM = RXUQ12AYM + RXUQ14AYM, kết nối tối đa 42(52) dàn VRV
- RXUQ28AMYM = RXUQ12AYM + RXUQ16AYM, kết nối tối đa 45(56) dàn VRV
- RXUQ30AMYM = RXUQ12AYM + RXUQ18AYM, kết nối tối đa 48(60) dàn VRV
- RXUQ32AMYM = RXUQ14AYM + RXUQ18AYM, kết nối tối đa 52(64) dàn VRV
- RXUQ34AMYM = RXUQ16AYM + RXUQ18AYM, kết nối tối đa 55(64) dàn VRV
- RXUQ36AMYM = 2 x RXUQ18AYM, kết nối tối đa 58(64) dàn VRV
- RXUQ38AMYM = RXUQ18AYM + RXQ20AYM, kết nối tối đa 61(64) dàn VRV
- RXUQ40AMYM = 2 x RXUQ20AYM, kết nối tối đa 64 dàn VRV

+ Danh sách dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV X ba, công cụ kết nối các dàn nóng BHFP22P151

Tất cả các model dàn nóng 3 đều cho phép kết nối tối đa 64 dàn lạnh VRV
- RXQ42AMYM = 2 x RXQ12AYM + RXQ18AYM
- RXQ44AMYM = 2 x RXQ12AYM + RXQ20AYM
- RXQ46AMYM = RXUQ12A + RXUQ14A + RXUQ20A
- RXQ48AMYM = RXUQ12A + RXUQ16A + RXUQ20A
- RXQ50AMYM = RXUQ12A + RXUQ18A + RXUQ20A
- RXQ52AMYM = RXUQ12A + RXUQ20A × 2
- RXQ54AMYM = RXUQ14A + RXUQ20A × 2
- RXQ56AMYM = RXUQ16A + RXUQ20A × 2
- RXQ58AMYM = RXUQ18A + RXUQ20A × 2
- RXQ54AMYM = 3 x RXQ20AYM

2. Các tính năng nổi bật của dàn nóng điều hòa trung tâm Daikin VRV A & X

 Daikin tự hào giới thiệu dòng sản phẩm mới VRV A/X với sự kết hợp các công nghệ VRV, VRT và VAV. Nhờ đó, hệ thống đã đạt được cả 2 tiêu chí về tiết kiệm năng lượng và điều hòa không khí 1 cách tối ưu.

Tiết kiệm không gian và mang lại hiệu quả cao

Tiết kiệm năng lượng tối ưu khi vận hành thấp tải.
Hiệu suất năng lượng cao hơn (COP). Tiêu thụ điện năng hàng năm thấp hơn 14%. 

hieu-xuat-nang-luong-cao-tren-he-vrv-a-x.jpg

Hệ VRV A/X hiệu suất năng lượng cao

Dàn nóng VRV A tiết kiệm không gian và mang lại hiệu quả cao nhờ máy nén xoắn ốc (Scroll) mới.

VRV-a-x-giam-thieu-toi-da-su-do-ri-ga-trong-qua-trinh-tai-thap.jpg

Sự rò rỉ ga được giảm tối thiểu trong quá trình hoạt động khi tải thấp tren VRV A/X

- Kiểm soát nhiệt độ đầu tiên tiến. Sự tiêu thụ điện năng dự phòng được giảm thiểu. Việc kiểm soát nhiệt độ dầu hiệu quả làm giảm sự tiêu thụ điện năng dự phòng lên đến 82,7% hàng năm so với các model thông thường. Năng lượng dự phòng cần thiết để làm nóng dầu tiêu tốn năng lượng đáng kể đã được giảm thiểu khi hệ thống điều hòa ngừng hoạt động.
- Chức năng tự động nạp môi chất lạnh: Góp phần tối ưu hóa công suất vận hành, chất lượng cao hơn và lắp đặt dễ dàng hơn. Chức năng tự động nạp môi chất lạnh sẽ tự động xác định lượng môi chất lạnh tối ưu cần được nạp. Chức năng này giúp ngăn ngừa sự thiếu tải hoặc tổn thất năng lượng do ga bị thừa hoặc thiếu. Chức năng này cũng sẽ tự động hóa việc nạp một lượng môi chất lạnh thích hợp và đóng van chặn 1 cách đơn giản bằng cách nhấn nút khi đã nạp trước. Đơn giản hóa việc lắp đặt sẽ loại trừ được sự thiếu hay thừa lượng nạp ga do sai xót trong việc tính toán, giúp cho chất lượng lắp đặt cao hơn.

chuc-nang-nap-ga-tu-dong-tren-vrv-a-x.jpg

Chức năng tự động nạp ga ở hệ VRV A/X

Cho dù sự rò rỉ môi chất lạnh xảy ra từ đường ống bên trong sau khi lắp đặt, thì lượng môi chất lạnh thích hợp vẫn có thể được nạp mà không cần phải tính toán số lượng cần thiết. Khởi động lại chế độ vận hành nạp môi chất lạnh tự động lần nữa sẽ đảm bảo sự tối ưu công suất vận hành và chất lượng lắp đặt được duy trì.
- Độ tin cậy cao: Các chức năng điều khiển của công nghệ Inverter đã được tích hợp trên bản mạch in. Nâng cao độ tin cậy và điều này đã làm giảm số lượng link kiện và kích thước bảng mạch.

Độ ồn hoạt động thấp 

Do-on-tren-vrv-a_1.jpg

Cải thiện hiệu suất giải nhiệt, giúp giảm độ ồn khi vận hành trên VRV A
Do-on-tren-vrv-x_1.jpg

Cải thiện hiệu suất giải nhiệt, giúp giảm độ ồn khi vận hành trên VRV X

Hiệu suất vận hành vượt trội

- Độ ồn hoạt động của dàn nóng, dàn lạnh thấp nhờ cải thiện hiệu suất giải nhiệt. Các công nghệ phân tích tiên tiến được áp dụng nhằm tối ưu hóa thiết kế của quạt giúp tăng lưu lượng gió và áp suất tĩnh ngoài cao.

Máy trung tâm Daikin VRV A/X hoạt động êm

- Tính năng hoạt động êm ban đêm: Đối với các khu vực ngoài trời bị giới hạn về độ ồn cho các thiết bị, thì dàn nóng VRV A đáp ứng được yêu cầu đó nhờ khả năng hoạt động với độ ồn thấp. Chế độ vận hành ban đêm sẽ bắt đầu sau khi nhiệt độ ngoài trời đạt mức cao nhất được 8 giờ và duy trì liên tục trong 9 giờ kế tiếp trước khi vận hành bình thường trở lại.
- Thiết kế nhỏ gọn với hiệu suất cao: Dàn trao đổi nhiệt cả 4 mặt đảm bảo diện tích trao đổi nhiệt lớn. Điều này cải thiện hiệu suất trao đổi nhiệt mà không tăng kích thước. Các thành phần điện đã được thu nhỏ lại và đặt trong không gian chết của miêng gió nhằm giảm sự cản trở dòng không khí. Các thành phần điện tử nằm vị trí hợp lý phía trên giúp rút ngắn quá trình bảo trì máy. Hơn nữa, bộ trao đổi nhiệt ở phía trước có thể được sử dụng hiệu quả để cải thiện hiệu suất của nó. Dòng VRV A mới được thiết kế với hộp điện đặt bên trên giữa khu vực áp suất thấp và cao. Thiết kế này cho phép lưu lượng gió lớn hơn đi từ áp suất thấp đến áp suất cao do chênh lệch áp suất cao hơn. Có thể giữ cho hoạt động ổn định ngay cả ở nhiệt độ môi trường cao bằng cách làm lạnh mô-đun điện Inverter. Điều này giúp duy trì khả năng điều hòa không khí vá giảm tỷ lệ hư hỏng. Daikin là nhà sản xuất duy nhất áp dụng động cơ ODM với tính năng quay ổn định và hiệu quả về mặt thể tích. Ưu điểm của ODM. Các thành phần điện tử nằm ở vị trí hợp lý phía trên giúp rút ngắn quá trình bảo trì máy. Hơn nữa, bộ trao đổi nhiệt ở phía trước có thể được sử dụng hiệu quả để cải thiện hiệu suất của nó. Không ảnh hưởng đến lưu lương gió của quạt, các thành phần điện được thiết kế lại đặt ở phía trên tận dụng không gian chết giúp loại bỏ hiện tượng trở hút.

Thiết kế hệ thống linh hoạt

- Đường ống dài cung cấp nhiều tính linh hoạt hơn cho thiết kế, có thể phù hợp với các tòa nhà có kích thước lớn. 

he-thong-ket-noivoi-dan-lanh-vrv-a-x.jpg

Hệ thống dàn nóng VRV A/X khi kết nối với dàn lạnh VRV

he-thong-khi-ket-noi-voi-dan-lanh-dan-vrv-va-dung-tren-cua-he-vrv-a-x.jpg

Hệ thống dàn nóng VRV A/X khi kết nối với dàn VRV và dân dụng

-Tỉ lệ kết nối 50 - 200% = Tổng công suất danh nghĩa dàn lạnh / công suất danh nghĩa dàn nóng.

- Dàn nóng VRV A đạt được áp suất tĩnh ngoài cao lên đến 78.4Pa, đảm bảo sự tản nhiệt hiệu quả và giúp thiết bị vận hành ổn định theo bố trí phân cấp hoặc tập trung.

Hệ thống VRV A/X ổn định và đáng tin cậy
- Kết hợp chức năng vận hành thử nghiệm hiệu quả và đơn giản, không chỉ đẩy nhanh quá trình lắp đặt, mà còn nâng cao chất lượng cài đặt tại công trình. Tự kiểm tra dây dẫn giữa dàn nóng và lạnh xem liệu dây dẫn có bị lỗi không. Kiểm tra và chỉnh sửa chiều dài ống thực tế. Tự động kiểm tra tính trạng của van chặn ở mỗi dàn nóng để đảm bảo hệ thống điều hòa vận hành thông suốt.
- Đơn giản hóa vận hành thử và dịch vụ sau bán hàng.
- Hiển thị thông tin bằng màn hình đèn LED.
- Bảng mạch PC điều khiển tiên tiến. Công nghệ bọc SMT áp dụng cho toàn bộ bản mạch điều khiển của máy tính cải thiện đặc tính chống nhiễu. Bảo vệ bản mạch điều khiển của máy tính chống lại ảnh hưởng của cát và thời tiết ẩm ướt.
- Tính năng I-demand giới hạn điện năng tiêu thụ được cài đặt chính xác với 11 cấp độ. Có thể thực hiện cắt giảm công suất đỉnh tùy theo từng trường hợp cụ thể. 
- Dải nhiệt độ hoạt rộng lên đến 49oC giúp hạn chế các giới hạn về vị trí lắp đặt. Phạm vi nhiệt độ hoạt động để làm mát có thể được thực hiện khi nhiệt độ ngoài trời lên đến 49oC. Điều này cho phép hoạt động ngay cả trong điều kiện nhiệt độ cao.
Trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến Quý khách Hệ  VRV A/X. Chi tiết thông số kỹ thuật từng model vui lòng xem tại danh mục "Điều hòa trung tâm Daikin" "Điều hòa trung tâm tổng"